Call Us: LakePoint Augusta, 316.775.6333 | LakePoint El Dorado, 316.320.4140 | LakePoint Wichita, 316.943.1294 | Carriage House, 620.723.3400